โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

The Thai Cancer

โดยสมาคมมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย (TSCO;Thai Society of Clinical Oncology)

Website: http://www.thethaicancer.com

Email: Thethaicancer@gmail.com

ที่อยู่ติดต่อ: เลขที่ 2  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  ชั้น7  ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ  10310