โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ที่อยู่: 1039 ถนนสถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทร: 053-910600
         053-711009

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.เอกพงศ์ ธราวิจิตรกุล