โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ที่อยู่: 8 ซอย 109 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม 10120

โทร: 02-2897000
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.ทิวา เกียรติปานอภิกุล

ชื่อ: นพ.พิศุทธิ์ กาฬปักษี

ชื่อ: นพ.วรอรรถ คุณวุฒิวานิช