โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลอุดรธานี

ที่อยู่: 33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร: 042-348888
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.นิษฐา นิภาวงศ์

ชื่อ: พญ.อรชุมา ชัยวรมุขกุล/p>

ชื่อ: พญ.วรรณิศา เล่าสุอังกูร