โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลหาดใหญ่

ที่อยู่: 182 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร: 074-273100
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ. ภูเงิน คงทอง