โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลสุรินทร์

ที่อยู่: 68 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร: 044-511757
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.ชวลิต ชยางศุ

ชื่อ: พญ.เบญญาพัชร เอี่ยมธนะสินชัย