โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่: 56 หมู่ 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทร: 077-915600
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.พิสิทธิ์ สุวรรณประทีป

ชื่อ: พญ.ปิยะภรณ์ ศรีแก้ว

ชื่อ: พญ.กาญจนา สุโขกาญจนชูศักดิ์