โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์

ที่อยู่: 122 ถนน สรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร: 045-244973
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.ศรัณย์ กิจศรัณย์

ชื่อ: พญ.ศรัญญา ประทัยเทพ

ชื่อ: พญ.จิตรลดา จึงสมาน