โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี-ณ-ศรีราชา

ที่อยู่: 290 ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร: 038-320200
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ. เดชวิทย์ วรสายัณห์

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 16.00 น.-20.00 น.

ชื่อ: นพ. วิกรม เจนเนติสิน

ตารางออกตรวจ:

     ศักยภาพโรงพยาบาล

Procedure Competency
Radiation -
Surgery -
Urosx -
CVTsx -
Orthosarcoma -
OB-Gyn -
Oncogynae -
ENT -
Nuclearmed -
CT scan -
MRI scan -
PET scan -
MMG -
Bone scan -
BMD -
Echocardiography -
EGD&Colono -
ERCP -
PTBD -
Liver Bx -
TACE -
RFA -
FOB -