โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ที่อยู่: 268/1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร: 02-2026800
         02-2026888

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.วิชิต อาภรณ์วิรัตน์

ชื่อ: นพ.สุพล มโนรมณ์

ชื่อ: พญ.ณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์

ชื่อ: พญ.กนกพร ใจสถาพร

ชื่อ: นพ.อารยะ อดุลพันธุ์

ชื่อ: นพ.ภัทรพงศ์ พรโสภณ

ชื่อ: พญ.แทนชนก รัตนจารุศิริ

ชื่อ: นพ.สาริศ อารยะพงษ์