โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ที่อยู่: 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร: 074-455000
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์

ชื่อ: นพ.วิทยา พืชน์ไพบูลย์

ชื่อ: พญ.จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์