โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลสกลนคร

ที่อยู่: 1041 ถนนเจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทร: 042-711615
         042-730419

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.พรรณินทร์ ตีรสวัสดิชัย