โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี

ที่อยู่: เลขที่18 ถนนเทศบาล4 อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

โทร: 036-316555
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.พินทุมาศ อุตกฤษฏานนท์

ชื่อ: พญ.วรลักขณ์ วิชพัฒน์