โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลศูนย์ศรีพัฒน์-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่: 110/392 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์

โทร: 053-936900
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.ทรงภรณ์ โอฬารรัตนชัย