โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

ที่อยู่: 152 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทร: 073-244710-9
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.ณฐมน พนมอุปการ