โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

ที่อยู่: 54,56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร: 043-336789
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.เพียงเพ็ญ จงไพรัตน์

ชื่อ: พญ.ปาริชาติ พงษ์ไทย

ชื่อ: นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง