โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลศิริราช

ที่อยู่: 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม 10700

โทร: 02-4197000
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 09.00-15.00 น.
พุธ 09.00-12.00 น.

ชื่อ: พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 09.00-15.00 น.
อังคาร 09.00-12.00 น.

ชื่อ: นพ.นพดล โสภารัตนาไพศาล

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 09.00-15.00 น.
พฤหัส 09.00-12.00 น.

ชื่อ: พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 09.00-15.00 น.
อังคาร 09.00-12.00 น.

ชื่อ: พญ.ศิริโสภา เตชะวัฒนวรรณา

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 09.00-15.00 น.
พุธ 09.00-12.00 น.

ชื่อ: พญ.กฤติยา กอไพศาล

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 09.00-15.00 น.
พฤหัส 09.00-12.00 น.

ชื่อ: พญ.จอมจิตต์ จันทรัศมี

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 09.00-15.00 น.
พฤหัส 09.00-12.00 น.

ชื่อ: นพ.ปองวุฒิ ด่านชัยวิจิตร

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 09.00-15.00 น.
พุธ 09.00-12.00 น.

ชื่อ: นพ.ลักษมันต์ ธรรมลิขิตกุล

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 09.00-15.00 น.
อังคาร 09.00-12.00 น.

     ศักยภาพโรงพยาบาล

Procedure Competency
Radiation -
Surgery -
Urosx -
CVTsx -
Orthosarcoma -
OB-Gyn -
Oncogynae -
ENT -
Nuclearmed -
CT scan -
MRI scan -
PET scan -
MMG -
Bone scan -
BMD -
Echocardiography -
EGD&Colono -
ERCP -
PTBD -
Liver Bx -
TACE -
RFA -
FOB -