โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลศรีสวรรค์

ที่อยู่: 33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทร: 056-221222
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.วีริศา วิมลเฉลา

ชื่อ: นพ.ศิวัช ศักดิ์เดชยนต์