โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลศรีนครินทร์-ขอนแก่น

ที่อยู่: 123 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทร: 043-348888
         043-202000

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ

ชื่อ: นพ.โกสินทร์ วิระษร

ชื่อ: พญ.วรพร สินสุวรรณ

ชื่อ: นพ.ธนชัย แสนลัง

ชื่อ: พญ.จาริญญ์ จินดาประเสริฐ