โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

ที่อยู่: 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

โทร: 02-3103000
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.พจนา จิตตวัฒนรัตน์

ชื่อ: นพ.สุรชาติ จักรภีร์ศิริสุข

ชื่อ: พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ

ชื่อ: นพ.สุรชัย สีตวาริน

ชื่อ: นพ.ฉัตรชัย คูวัธนไพศาล

ชื่อ: พญ.กนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์