โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ที่อยู่: 111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร: 043-518200-5
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.สุขนิตย์ พรหมรับ

ชื่อ: พญ.ธีรานุช จุรีมาศ

ชื่อ: นพ.ภูริทัตต์ สุทธิประภา