โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลราชวิถี

ที่อยู่: เลขที่ 2 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร: 02-3548108-37 ต่อ 3037
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.ทรงวิทย์ พายัพวัฒนวงษ์

ชื่อ: นพ.เจษฎา มณีชวขจร

ชื่อ: นพ.ชัชวาล นาคะเกศ

ชื่อ: พญ.ปิยวรรณ เทียนชัยอนันต์

ชื่อ: พญ.กุลธิดา มณีนิล

ชื่อ: นพ.สุนที สงวนไทร

ชื่อ: พญ.พิชญานิน อมรตระกูล