โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่: 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

โทร: 054-335262-8
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.สิริกุล ศรฤทธิ์ชิงชัย

ชื่อ: พญ.นิลุบล เรือนโรจน์รุ่ง