โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ที่อยู่: 11/1 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

โทร: 036-621800
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.ปิติ พรประเสริฐสุข

ชื่อ: นพ.อรัญ เอนกศรีสุดวุฒิ

ชื่อ: พญ.วิลาวัณย์ วัชรอาภาไพบูลย์