โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

ที่อยู่: 300 หมู่ที่ 2 ตำบล เสม็ด อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร: 038-784001-5
         038-455632-6

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.สิทธิ สุขอวยชัย