โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ-ธัญบุรี

ที่อยู่: 139 ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

โทร: 02-5461960-6
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.รณน ทรงสวัสดิ์

ชื่อ: พญ.สมใจ ฉันชัยรุ่งเจริญ

ชื่อ: พญ.ภัทราพร มณีนาวาชัย