โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ที่อยู่: 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200

โทร: 053-221075
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.บุษยามาส ชีวสกุลยง

ชื่อ: นพ.ชัยยุทธ เจริญธรรม

ชื่อ: นพ.ธัชธรรม์ สุขสมบูรณ์เจริญ

ชื่อ: พญ.ธนิกา เกตุเผือก