โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ มศว องครักษ์

ที่อยู่: 62 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โทร: 037-395085-6
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.ภานุณัฎฐ์ ม่วงน้อย

ชื่อ: นพ.ชาญชัย เจริญพงศ์สุนทร

ชื่อ: พญ. จิตรลดา จึงสมาน