โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลพุทธชินราช

ที่อยู่: 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร: 055-219844
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.มาโนชญ์ บูรณโชคไพศาล

ชื่อ: พญ.อุดมลักษณ์ เจนพาณิชย์

ชื่อ: พญ.นฤชยา พัฒนา