โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลพระมงกุฏ

ที่อยู่: 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ มหานคร 10400

โทร: 02-763-9300 ,
         02-354-7600-28

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.กสานติ์ สีตลารมณ์

ชื่อ: นพ.ไนยรัฐ ประสงค์สุข

ชื่อ: พญ.สิริวิมล ไทรแจ่มจันทร์

ชื่อ: นพ.ขุนทอง พีชาตะนันท์

ชื่อ: นพ.ต้นตนัย นำเบญจพล