โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลปิ่นเกล้า

ที่อยู่: 504 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตำบลบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทร: 02-4600000
         02-8766120-29

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.จตุรงค์ ตันติมงคลสุข

ชื่อ: พญ.พิมพา ศุนาลัย

ชื่อ: นพ.นิธิ พงศ์อนันต์

ชื่อ: นพ.พรสิระ หงสกุล

ชื่อ: พญ.ธนาวดี สิริธนดีพันธ์

ชื่อ: นพ.วราชัย เคร่งวิรัตน์