โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ที่อยู่: 33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร: 02-6671000
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.พรชัย จงเลิศธรรม

ชื่อ: นพ.ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา

ชื่อ: นพ.ธีระ อ่ำสวัสดิ์

ชื่อ: นพ.วินัย อริยประกาย

ชื่อ: นพ.หฤษฎ์ สุวรรณรัศมี

ชื่อ: พญ.สุธิดา สุวรรณเวโช

ชื่อ: นพ.สุรสิทธิ์ อิสสระชัย

ชื่อ: นพ.ธนาวัฒน์ จิรกุลาภรณ์

ชื่อ: พญ.วลัยลักษณ์ ชัยรัตน์