โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลตรัง

ที่อยู่: 69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000

โทร: 075-201500
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ. ปิยาภรณ์ เพชรชู