โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลชลบุรี

ที่อยู่: 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000

โทร: 038-931000
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ. เดชวิทย์ วรสายัณห์

ชื่อ: นพ. อรรณพ กิตติวราวุฒิ

ชื่อ: พญ. สุรัมภา ประภัสสรวิจิตร