โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ที่อยู่: 1873ถนนพระรามที่ 4แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร: 02-2565487
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

ชื่อ: พญ.ชนิดา วินะยานุวัติคุณ

ชื่อ: นพ.นรินทร์ วรวุฒิ

ชื่อ: นพ.สืบพงศ์ ธนสารวิมล

ชื่อ: พญ.ศิยามล มิ่งมาลัยรักษ์

ชื่อ: พญ.ณัฏยา ภู่วรวรรณ

ชื่อ: พญ.นภา ปริญญานิติกูล

ชื่อ: พญ.ปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์

ชื่อ: พญ.สุทิมา เหลืองดิลก

ชื่อ: พญ.ณัฏยา สินทวิชัย

ชื่อ: พญ.ศุลีพร อุตมาภินันท์

ชื่อ: พญ.นุสรา ลีลเดชกุล