โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ที่อยู่: เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร: 02-5766000
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน

ชื่อ: นพ.วรวิทย์ ชัยวิริยะวงศ์

ชื่อ: นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูล

ชื่อ: พญ.จอมธนา ศิริไพบูลย์

ชื่อ: พญ.อัจฉรา สุภาวเวช

ชื่อ: พญ.ประคองบุญ สังฆสุบรรณ์

ชื่อ: นพ.ชุมอรรจน์ พันธุเณร

ชื่อ: พญ.ชญานี สำแดงปั้น

ชื่อ: พญ.ปิยะรัตน์ ลิมปวิทยากุล

ชื่อ: นพ.บวร วีระสืบพงศ์