โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลกลาง

ที่อยู่: 514 ถนนหลวง ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร: 02-2208000
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.คมกริช มหาพรหม

ชื่อ: พญ.จุฬาภรณ์ จตุปาริสุทธิ์

ชื่อ: นพ.สารัช ฉลองโภคสินชัย