โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ที่อยู่: 2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร: 076-254425
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.วฤทธิ์ ลอยวิรัตน์