โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ที่อยู่: 124 ถนน สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500

โทร: 02-6259000
         02-2351000

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.นภา ปริญญานิติกูล

ตารางออกตรวจ:
ศุกร์ 16.00-20.00 น.